fbpx Как зарегистрировать Общественную организацию? | Адвокатське Бюро «ЮРЛАЙТ»

Как зарегистрировать Общественную организацию?

Обжалование постановления Гоструда
20.01.2021

Как зарегистрировать Общественную организацию в 2021 году?

Найпоширенішою формою громадських об’єднань є громадські організації. Для реєстрації громадських організацій діє своєрідна процедура, що дещо відрізняється від класичної реєстрації тих же таки господарських товариств чи приватних підприємств. В цій статті ми поговоримо про те, як правильно зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи в 2021році, покроково розповімо про етапи реєстрації, перелік документів, особливості їх заповнення та порядок подання.


Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Якщо серед засновників є хоча б одна юридична особа, до прикладу ТОВ чи інша громадська організація, то створити громадську організацію не вийде. Про різницю між громадською організацією та громадською спілкою ми писали тут. І так, громадська організація створюється виключно фізичними особами.


cт. 7 Закону України «Про громадські об’єднання»
Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.

Порядок створення та реєстрації Громадської організації врегульовано Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Податковим кодексом України. Відповідно до вимог цих нормативних актів утворення Громадської організації здійснюється на установчих зборах її засновників. Мінімальна кількість засновників, які приймають участь в установчих зборах – двоє осіб. Маємо розуміти, що установчі збори не відбуваються просто так, без збору необхідної інформації та вирішення організаційних питань, до них слід підготуватися заздалегідь.


Крок 1. Підготовка проектів документів та вирішення організаційних питань

До моменту проведення установчих зборів засновників, насамперед потрібно визначитися з найменуванням, метою та основними напрямами діяльності громадської організації. Ця так звана ідеологія, є «трьома китами», на яких буде триматися Громадська організація. Всі подальші процеси, що відбуватимуться  з організацією після реєстрації будуть пов’язані саме з метою та напрямами. А тому підходити до вирішення питання щодо напрямів діяльності слід дуже зважено. Мета і напрями діяльності тісно пов’язані, напрями повинні виходити з мети діяльності і не суперечити їй. Мета і напрями діяльності громадської організації детально прописуються в статуті, проект якого розробляється перед проведенням установчих зборів. Разом із Статутом необхідно розробити проект Протоколу установчих зборів засновників.


Щодо організаційних питань, слід зібрати інформацію про засновників: паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, номери телефонів. Також потрібно визначитися з структурою органів правління, їх назвою і мати приблизний список кандидатів на посади, до прикладу, хто буде головою організації, хто заступником, перелік осіб до складу колегіального виконавчого органу. Найпоширеніша структура органів управління наступна: 1. Загальні збори членів громадської організації (вищий орган управління), 2. Правління організації (виконавчий орган), 3. Голова громадської організації (керівник організації, що представляє громадську організацію у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами). Досить важливим питанням на даному етапі є визначення юридичної адреси організації. Юридичною адресою організації є місцезнаходження організації, інформація про яку буде у відкритому доступі для всіх, на цю адресу будуть надходити листи державних органів. Для юридичної адреси підійде адреса квартири одного із засновників або ж адреса орендованого приміщення.


Крок 2. Проведення Установчих зборів засновників

Установчі збори засновників громадської організації проводяться за юридичною адресою організації. На Установчих зборах вирішуються питання про створення Громадської організації, визначення її найменування, затвердження Статуту, обрання органів управління і керівника. Рішення приймається шляхом відкритого голосування. Кожен засновник має один голос.


Замовити реєстрацію Громадської організації


Крок 3. Формування документів для реєстрації

Для реєстрації Громадської організації слід підготувати наступний пакет документів:
– Статут Громадської організації;
– Протокол установчих зборів засновників;
– Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників;
– Відомості про керівні органи Громадської організації;
– Відомості про особу, яка має право представляти Громадську організацію для здійснення реєстраційних дій;
– Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування  (Форма 4).

Вказаний перелік документів є вичерпним, будь-яких інших документів для створення Громадської організації на реєстрацію подавати не потрібно.


Статут Громадської організації повинен відповідати вимогам передбаченим ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання», а саме містити наступну інформацію:
1) найменування Громадської організації;
2) мету та напрями діяльності Громадської організації;
3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадській організації, права та обов’язки членів організації;
4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень;
5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами Громадської організації, включаючи використання засобів зв’язку;
6) порядок звітування керівних органів перед членами організації;
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Громадської організації та розгляду скарг;
8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Громадської організації;
9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Громадської організації, якщо такі будуть створені;
10) порядок внесення змін до статуту;
11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації Громадської організації, використання її коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.


(093) 783-06-73
(096) 283-90-84


Реєстрація Громадської організації


Крім того, вимоги до Статуту Громадської організації передбачені ст. 133 Податкового Кодексу України, згідно якої у Статуті мають міститися положення про:

– заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) серед членів громадської організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

– передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).


Рекомендуємо дослівно прописувати у Статуті положення, передбачені ст. 133 Податкового Кодексу України. В іншому випадку Громадській організації буде в подальшому відмовлено у включенні до реєстру неприбуткових установ та організацій. Ненадання статусу неприбутковості потягне за собою обов’язок сплачувати податок на прибуток підприємств на загальних підставах.

Протокол установчих зборів засновників повинен містити перелік питань, які обов’язково розглядаються на Установчих зборах:
1) Обрання  Головуючого та Секретаря Зборів.
2) Утворення Громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності та місцезнаходження.
3) Визначення повного та скороченого найменування Громадської організації.
4) Затвердження Статуту Громадської організації.
5) Обрання керівника Громадської організації, органів управління Громадської організації відповідно до затвердженого Статуту.
6) Визначення особи, яка має право представляти Громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.


пункт 3 Розділу II Інструкції від 09.11.2015 року
У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об’єднання
.

Крок 4. Подання документів для державної реєстрації

Статут і Протокол Установчих зборів прошиваються та пронумеровуються. Якщо Реєстр засновників складається з двох сторінок і більше, його також слід прошнурувати і пронумерувати. Інші документи подаються в звичайній формі. Статут підписується усіма засновниками. Протокол установчих зборів, Реєстр, Відомості про керівні органи та Відомості про особу, уповноважену на подання документів для державної реєстрації підписується головою та секретарем, обраними на Установчих зборах. Документи для державної реєстрації громадської організації подаються в одному примірнику.


Замовити шаблони документів


Крок 5. Державна реєстрація Громадської організації

За результатами розгляду документів рішення приймається не пізніше 3 (трьох) робочих днів. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію у цей самий строк вноситься інформація до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Саме з моменту внесення інформації до Єдиного державного реєстру громадська організація вважається створеною. Після проведення реєстрації обміну інформацією з органами державної податкової служби видається виписка, яка є офіційним документом, що засвідчує факт здійснення реєстрації громадської організації.


Нотаріальне посвідчення документів

Статут і протокол, які подаються для державної реєстрації нотаріально посвідчувати не потрібно. Підписи на Статуті та протоколі можуть бути засвідчені нотаріально лише за бажанням засновників.  Інші документи також нотаріального посвідчення не потребують.


Адміністративний збір за реєстрацію громадської організації

.Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» не передбачає будь-яких платежів до бюджету за реєстрацію громадської організації. За реєстрацію громадської організації адміністративний збір не сплачується, тому будь-яких квитанцій про оплату разом з документами подавати не потрібно.


Куди подавати документи?

Документи для державної реєстрації громадської організації подаються до територіальних органів Міністерства юстиції України, в яких функціонують спеціальні відділи державної реєстрації громадських формувань або Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів). Ми все-таки рекомендуємо подавати документи до територіальних органів Міністерства юстиції, оскільки саме вони безпосередньо здійснюють реєстрацію громадських організацій. У разі звернення до Центрів надання адміністративних послуг, вони лише приймаються документи, сканують і відправляють для погодження до тих же територіальних органів Міністерства юстиції. Після отримання документів державний реєстратор видає опис документів, в якому вказується спеціальний код доступу за яким можна відстежити хід розгляду документів.


Юридичні послуги з реєстрації ГО

Якщо у Вас виникли питання щодо вибору організаційно-правової форми громадського об’єднання (громадська організація чи громадська спілка), потрібна допомога в складанні документів, або шукаєте юриста, який повністю забезпечить процедуру реєстрації громадської організації, зателефонуйте до нашого Адвокатського Бюро «ЮРЛАЙТ» , або скористайтеся кнопкою зворотнього зв’язку. Будьте з нами і вирішуйте свої питання легко!


(093) 783-06-73
(096) 283-90-84


Замовити зворотній дзвінок


Підпишіться на наш інстаграм
Отримайте безкоштовну консультацію
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.